Közelgő névnapok:

(Ma: Zsófia)   Diána, Vilhelmina, Friderika, Máté, Mirella, Móric, Tekla

Közelgő névnapok:

(Ma: Zsófia)   Diána, Vilhelmina, Friderika, Máté, Mirella, Móric, Tekla

Termék visszaküldés – Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog illeti meg az interneten történő vásárlása esetén, amely jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

A Ptk.(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 8:1. szakaszának 3. pontja szerint: fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Tehát jogi személyeket (cégeket, egyéni vállalkozókat, egyesületeket és egyesüléseket) nem illet meg az elállási jog, csak és kizárólag a természetes személyeket.

Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, azaz a Kincsez.hu regisztrált Árusa.

Mit jelent az elállási jog?

Internetes vásárlás alkalmával – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás ( 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet ) alapján a vásárló egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet az általa vásárolt termék visszaküldésekor. Az eladótól (Kincsez.hu Árusa) kérheti az általa fizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog által a vásárló biztonságban érezheti magát az olyan esetekben, amikor a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására vagy akár üzembe helyezésére.

Fontos! Az elállási jog az Eladóval (= a Kincsez.hu-n regisztrált Árusokkal) szemben illeti meg a Vásárlót, azaz akitől közvetlenül a terméket megvásárolta. A Kincsez.hu szolgáltatójával szemben nem gyakorolhatja ezt a jogát a weboldalon megjelenített kézműves termékek vásárlásának vonatkozásában, mert ezek a termékek a terméklapon megjelenített regisztrált Árusok tulajdonát képezik – a vásárlás eladó és vásárló között közvetlenül zajlik le, a weboldal szolgáltatója a rendelési-vásárlási-fizetési tranzakciókban nem vesz részt.

Feltételek

1. Az elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható az alábbiak szerint:

– egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől

– több terméknek egy rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől

– több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

A vásárlónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől, azaz a vásárlástól.

2. Az elállási jogát a Vásárlónak a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is jogában áll gyakorolni.

Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

A Vásárló elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, melyet annak az Eladónak (Kincsez.hu-n regisztrált Árusnak) részére kell elküldenie (email vagy postai úton), akitől a terméket vásásrolta. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Vásárló vásárlástó történő elállási szándékának.

3. A termék visszaküldése: amennyiben a Vásárló jelezte az Eladó felé elállási szándékát, a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak), kivéve, ha a Kereskedő vállalta, hogy a terméket maga szállítja/szállíttatja vissza.

4. A Vásárló által viselt költségek: a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli, kivéve, ha az Eladó átvállalt a visszaküldés költségét.

5. Amennyiben a megrendelt terméket a Vásárlónak kiszállították, miközben a Vásárló jelezte elállási szándékát, az Eladó azt saját költségén szállítja vissza, ha a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Vásárló felel minden a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet az Eladó/Árus részére köteles megtéríteni.

6. Az Eladó (Kincsez.hu regisztrált Árusa) által viselt költségek:

ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az Eladó/Árus haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó részére, a termék vételárát, valamint a szállítási költséget, amennyiben azt a Vásárló fizette.


A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.


Amennyiben a Vásárló az Eladó/Árus által felkínált legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módon választ, az Árus nem köteles megfizetni az ebből adódó többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és a Vásárló által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) Az Eladó/Árus mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket az Ügyfél vissza nem küldte vagy annak elküldését minden kétséget kizáróan nem igazolta.

7. Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó/Árus a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó/Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Árus a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.